Citroen serwis – warszawa, bydgoszcz, kielce, wrocław, lublin
citroen serwis warszawa – Części citroen

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Sprawdzić działanie hamulca głównego i pomocniczego. Sprawdzić działanie układu ogrzewania i przewietrzania. Sprawdzić i wyregulować obroty biegu jałowego. W samochodzie z urządzeniem do oczyszczania spalin oraz we wszystkich modelach od 1971 r. ustawić moment zapłonu za pomocą lampy stroboskopowej oraz sprawdzić działanie regulatora przepustnicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Długotrwałe użytkowanie samochodu zależy w głównej mierze Od prawidłowej jego obsługi i eksploatacji. Pod pojęciem prawidłowej obsługi rozumie się nie tylko terminowe i zgodne ze wskazówkami wytwórni wykonywanie wszystkich czynności smarowniczych, regułacyjnych i kontrolnych, ale również stosowanie właściwych olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych.Skomplikowane mechanizmy samochodu wymagają stosowania odpowiednich olejów i smarów, które zapewniają zmniejszenie tarcia, odprowadzanie ciepła, uszczelnianie luzów itp. W związku z tym właściwości olejów i smarów oraz płynów eksploatacyjnych są dostosowane do określonej konstrukcji zespołów i mechanizmów samochodu. Stosowanie innych niż zalecane przez wytwórnię samochodów olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych jest zabronione, gdyż powoduje uszkodzenie lub przedwczesne zużycie odpowiednich zespołów lub mechanizmów.

Każdy użytkownik samochodu powinien dokładnie znać rozmieszczenie wszystkich tych punktów. Zaznajomienie się ze schematem smarowania potrzebne jest nie tylko do samodzielnej obsługi, lecz również umożliwia sprawdzenie prawidłowości pracy stacji obsługi, szczególnie nieautoryzowanej przez Wytwórnię VW. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wytwórnia VW pozwala na jazdę z przyczepą hamowaną o max. ciężarze 500 kG, z przyczepą niehamowaną o max. ciężarze 400 kG oraz z przyczepą campingową lub do przewozu łodzi i szybowców hamowaną o max. ciężarze 650 kG. Nacisk dyszla przyczepy na sworzeń kulisty zaczepu może wynosić max 40 kG. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

SILA POCIĄGOWA I OPORY RUCHU . 1. RUCH POJAZDÓW KONNYCH Siłą pociągową pojazdów konnych jest koń praktyczna siła pociągowa konia jest równa l/S jego ciężaru. Przez pojęcie siły pociągowej rozumiemy siłę powodującą poruszanie się pojazdu po drodze. Poruszający się po drodze pojazd napotyka opory ruchu, zależne od następujących czynników: 1) średnicy koła pojazdu im większa jest średnica koła d, tym mniejszy jest opór powstający podczas toczenia się koła po drodze zmiana oporu jest odwrotnie proporcjonalna do V 2) materiału obręczy koła materiał ten ma wpływ na wielkość współczynnika tarcia, powstającego pomiędzy kołem a materiałem nawierzchni drogi 3) konstrukcji osi i piasty od średnicy osi i od sposobu zmniejszania tarcia na osi pojazdu (sposobu smarowania) 4) szybkości poruszania się pojazdu opór zwiększa się przy zwiększeniu szybkości ruchu, czynnik ten ma podrzędne znaczenie dla pojazdów konnych, ponieważ ich szybkość jest w ogóle nieznaczna 5) oporu powietrza, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Oprócz tego, przy produkowanym obecnie ogumieniu samochodowym należy uwzględnić jeszcze nacisk Pk na powierzchnię dotyku, spowodowany sprężystością materiału opony. Jak wynika z doświadczeń, wielkość tego nacisku nie jest duża i może być przyjmowana średnio 0,5 kGfcm2. Nacisk jednostkowy na płaszczyznę dotyku do nawierzchni będzie więc: P=pw+h Zagadnienie oporu ruchu wskutek poślizgu opony samochodu po nawierzchni byłoby wyczerpane, gdyby materiał zarówno w ogumieniu, jak i w nawierzchni był idealnie sprężysty oraz gdyby powstające odkształcenia mogły być uważane za procesy odwracalne. Materiały zwykle używane nie mają sprężystości bezwzględnej przejawia się to w zjawisku histerezy. Jeżeli zmierzymy odkształcenia ogumienia h, powstające pod wpływem obciążenia pionowego G, stopniowo wzrastającego do pewnej granicy, i przedstawimy to w postaci wykresu, otrzymamy krzywą abc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Samochodowe otaczarki mas bitumicznych. Do remontu nawierzchni bitumicznych są w użyciu otaczarki mas bitumicznych zainstalowane albo na podwoziu samochodu, albo (dwuczęściowe) na przyczepie samochodowej i podwoziu samochodowym. Otaczarka te w niczym nie różnią się od innego rodzaju otaczarek typu przewożonego lub półstałego. Są to jednak zespoły o małej wydajności. Samochodowy warsztat mechaniczny Warsztat mechaniczny urządzony na samochodzie przeznaczony jest da wykonywania bieżącego i średniego remontu maszyn drogowych i transportowych w warunkach polowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Żuraw samochodowy K-32 produkcji radzieckiej na podwoziu samochodu ZIS-150 przy większym obciążeniu może pracować tylko po uprzednim podparciu na czterech wspornikach. Mechanizmy żurawia są sterowane mechanicznie i napędzane silnikiem samochodowym przez przekładnie. Żuraw samochodowy produkcji radzieckiej z silnikiem wysokoprężnym JAZ-204 przy obciążeniu ładunkiem ponad 2 T wymaga w czasie pracy podparcia. Przy ładunkach do 2 T i najwyższym położeniu wysięgnika żuraw może przewozić ładunki. Mechanizmy żurawia mają sterowanie mechaniczna i są napędzane silnikiem samochodowym przez przekładnie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Wielkość tę najlepiej charakteryzuje tzw. zatłoczenie drogi. Gdy intensywność ruchu na jeden pas nawierzchni przekroczy 2000 pojazdów na godzinę, zatłoczenie drogi jest takie, że pojazdy poruszające się jeden za drugim muszą poruszać się z jednakową szybkością. Zatłoczenie na nawierzchni czteropasowej następuje przy 8000 pojazdów na godzinę, jest to całkowite zakorkowanie drogi, gdyż szybkość każdego pojazdu staje się równa szybkości pojazdu najbardziej powolnego. Tym należy tłumaczyć konieczność usuwania pojazdów konnych z dróg, na których istnieje ruch szybkich pojazdów samochodowych, o dużej intensywności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wartburg forum’

Jazda próbna

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Doświadczenia poparte pomiarami ruchu wykazały, że przeciętna dzienna intensywność ruchu odpowiada największej godzinowej intensywności ruchu pomnożonej przez 3,75. A więc największej intensywności godzinowej ruchu = 400 pojazdów odpowiada intensywność dobowa = 1500 pojazdów. Gdy intensywność ruchu na jakimkolwiek odcinku przekracza tę liczbę, należy tam zbudować jezdnię szerszą od dwupasowej . W zasadzie jednak nawierzchnie trzypasowe nie powinny być stosowane poza obrębem miast, gdyż nie dają dobrego jednoznacznego rozwiązania ruchowego, co przyczynia się do znacznej ilości wypadków. Statystyka wypadków drogowych przeprowadzona w USA wykazuje, że ilość tych wypadków na nawierzchni dwu i czteropasowej prawie nie różni się od siebie i wynosi średnio 0,3 na milion wozomil. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »